2015-06-19

Al wat je raakt,
zou je ooit kunnen missen.

juni 19, 2015 · mijnspreuken · One Comment
Tags: ,  · Posted in: Mijn spreuk van de dag

One Response

  1. dussehra pictures - juli 22, 2016

    Awesome, keen to read you again. i like it…

Leave a Reply


Webshop in zuinige en dimbare led lampen!
%d bloggers liken dit: